Poklicna gasilska enota Krško

Tehnični nadzor in meritve hidrantnega omrežja

Kot dopolnilno dejavnost zavod izvaja redni tehnični nazor hidrantnega omrežja po 20. členu Pravilnika o preizkušanju hidrantnega omrežja (Ur.l. RS št. 22/95).

Notranje hidrantno omrežje je lahko priključeno na javno vodovodno omrežje ali pa je interno vodovodno omrežje.

Industrijski obrati z veliko porabo tehnološke vode ali z veliko o nevarnostjo požara imajo lastno (interno) vodovodno omrežje, z lastnim zajetjem vode in z napravami za prečrpavanje in vzdrževanje tlaka v omrežju. Stavbe z večjim številom stanovanj, poslovne in industrijske zgradbe in zgradbe javnega pomena, v katerih se zbira večje število ljudi, imajo vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je navadno del notranjega vodovodnega omrežja.

Notranje hidrantno omrežje je v prvi vrsti namenjeno uporabi stanovalcem, zaposlenim in drugim porabnikom stavb za gašenje začetnih požarov. Za odvzem vode so v zgradbi nameščene zidne hidrantne omarice s tlačno cevjo in ročnikom. Notranje hidrantno omrežje je lahko izvedeno tudi kot suho, brez vode. Suho omrežje je namenjeno gasilski enoti, ki izvaja notranji napad, saj v primeru gašenja omrežje napaja z vodo iz gasilskega vozila (cisterne). Notranje hidrantno omrežje mora biti najmanj enkrat letno redno kontrolirano. Kontrola obsega pregled opreme hidranta (stanje cevi, ročnika, tesnost) in preizkus delovanja. Če omrežje ni suho, mora biti izmerjen tudi statični tlak. Po pregledu je potrebno omarico hidranta zaplombirati.

Meritve hidrantov

Ena od dopolnilnih dejavnosti, ki jo izvaja zavod, je kontrola hidrantov in meritev tlaka v javnem in internem hidrantnem omrežju. Hidrantna omrežja so vsi objekti in naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo po cevovodih dovaja do hidrantnih priključkov, ki se neposredno uporabljajo za gašenje požara ali pa se nanje priključijo gasilska vozila z vgrajenimi črpalkami ali prenosne gasilske črpalke.

Zavod izvaja preizkušanje hidrantnega omrežja v skladu s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur.l. RS št. 22/1995) in na podlagi pooblastila Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Hidrantno omrežje preizkusi pooblaščeni delavec zavoda na zahtevo naročnika najkasneje v sedmih dneh od podane pisne zahteve, pri tem pa morata sodelovati naročnik preizkusa in lastnik omrežja. Po opravljenem preizkusu zavod izda naročniku pisno poročilo, priloži pa tudi merilni list in hidrantni list, ki sta sestavna dela tega poročila. Po uspešno opravljenem preizkusu na podlagi poročila in po odpravljenih vseh morebitnih pomanjkljivostih zavod izda naročniku potrdilo o brezhibnem delovanju hidrantnega omrežja.

Kaj mora stranka predložiti pooblaščenemu delavcu zavoda pred meritvijo hidrantov?

1. Načrt strojnih instalacij, iz katerega je razviden razvod hidrantnega omrežja, ime izdelovalca projekta in datum izdelave projekta.

2. Študijo požarne varnosti, v kateri je določena zahtevana količina pretoka vode.

Skip to content