Poklicna gasilska enota Krško

Certifikati ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

PRIDOBITEV ISO CERTIFIKATOV ZA VAROVANJE OKOLJA IN VARSTVO PRI DELU

Dne 25.10.2016 smo uspešno izvedli certifikacijsko presojo sistema ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, dne 30.08.2019 pa še standard ISO 45001 : 2018. Za navedene certifikate smo izvajali posodobitve sistemov vodenja skozi presoje in sama certifikacija je potrditev, da smo delali v pravi smeri.

ISO3

Certifikat ISO 9001 : 2016 in ISO 14001 : 2016 smo imeli že do sedaj, nov ISO 45001 : 2018 in predstavlja kakovosten premik v urejanju področja varnosti in zdravja pri delu in ravnanja z okoljem.

ISO 9001 2015

Vsa področji so za JZ PGE Krško izrednega pomena, saj je varnost zaposlenih na intervencijah in pri usposabljanjih za nas ključnega pomena, kajti poškodbe so lahko življenjsko nevarne. Skrbimo pa tudi, da na intervencijah po nepotrebnem ne onesnažujemo okolja in s tem skrbimo za prihodnost vseh nas.

Za posodobitev sistemov vodenja kakovosti, varstva pri delu in ravnanja z okoljem smo se odločili predvsem zaradi nadgradnje naših dosedanjih sistemov in delno tudi zaradi prilagoditev trgu, na katerem že več kot 30 let uspešno delujemo.

Politika podjetja

VODITELJSTVO

Vodstvo JZ PGE Krško je zavezano k razvoju in izvajanju sistemov vodenja, ter nenehnem izboljševanju njegove učinkovitosti. Vzpostavlja in zagotavlja visoko stopnjo zavezanosti za kakovost, ravnanje z okoljem in varnosti in zdravju pri delu pri vseh zaposlenih v zavodu s tem, da stalno ugotavlja kolikšno pomembnost pripisujejo zaposleni zahtevam odjemalcev naših storitev. Vodstvo je oblikovalo politiko in cilje kakovosti, ravnanja z okoljem in varnosti in zdravju pri delu. Vzpostavilo je sistem vodenja s katerim zagotavlja stalno zavedanje vseh sodelavcev za izpolnjevanje zahtev odjemalcev oz. uporabnikov storitev. Z izboljšavami in skupinskim delom, ki zagotavlja popolno vključenost vseh zaposlenih v te procese, vodstvo dosega zadovoljstvo uporabnikov storitev

Z izvajanjem navedenih aktivnosti se zagotavlja trajna zavezanost do kakovosti, okolja, varnosti in zdravja pri delu, ob stalno naraščajočih zahtevah trga in izpolnjevanju zahtev, in pričakovanj odjemalcev.

Politika

Politika do vseh sistemov vodenja, je zavodu primerna in vključuje zavezanost za izpolnjevanje zahtev na področju kakovosti, okolja, varnosti in zdravja pri delu ter nenehnemu izboljševanju uspešnosti sistemov vodenja zavoda.

Vodstvo redno preverja politiko in cilje in jo po potrebi ob večjih spremembah (zavod, kadri, oprema, novi posli, objekti …) prilagaja.

Vzpostavljanje politike kakovosti, okoljske politike, politike varnosti in zdravja pri delu in politike varstva pred sevanji

 • pri opredelitvi in nadaljnjem razvijanju politike kakovosti se vodstvo ravna po glavnem cilju to je celovito obvladovanje kakovosti, kar pomeni kakovostno obvladovanje storitev, dobra poklicna praksa, napredovanje zavoda, doseganje izboljšav in vodilnega položaja na trgu ob upoštevanju dejstva, da omogoča sodelavcem identifikacijo s politiko kakovosti,
 • pozornost se usmerja predvsem h konkretnim izhodiščem kot so izpolnjevanje zahtev, potreb, želja in pričakovanj odjemalcev ter biti boljši oziroma kakovostnejši od konkurence,
 • politika kakovosti v zavodu je konkretno usmerjena v izboljšanje kakovosti storitev in izhajajočih proizvodov ter zniževanju stroškov poslovanja.
 • izvajati in izboljševati sistema ravnanja z okoljem z namenom preprečevanja onesnaževanja okolja, racionalni porabi naravnih in energetskih virov, predvsem pa zmanjševanju škodljivih okoljskih vplivov na zaposlene,
 • ob načrtovanju in realizaciji storitev prepoznavati, upoštevati in izpolnjevati vse zakonske zahteve, zahteve standardov, tehnične predpise, zahteve povezane z okoljskimi vidiki in veljavna določila, ki se nanašajo na varovanje okolja,
 • z ustreznimi oblikami informiranja in usposabljanja vseh zaposlenih vplivati na dvig zavesti o varovanju okolja in lastnega zdravja.
 • politika SRO je na voljo zainteresiranim strankam,
 • politika SRO se periodično pregleduje.
 • izvajati in izboljševati sistem varnosti in zdravja pri delu z namenom odpravljanja nevarnosti in preprečevanja tveganj varnosti in zdravja delavcev,
 • izboljševati zavedanje obveznosti na področju VZD zaposlenih in tistih, ki delajo pod nadzorom zavoda,
 • izvajati dela brez poškodb, incidentov in dogodkov, ki bi lahko privedli do poškodb,
 • zmanjševati psihične in senzorne obremenitve z namenom boljšega počutja delavcev,
 • povečevati dvig zavesti o varnosti pri delu in lastnega zdravja,
 • spoštovati zakonske in regulatorne obveznosti, zahteve standardov, tehnične predpise in druge zahteve povezane z varstvom in zdravjem pri delu
 • izvajati posvetovanja in sodelovati z delavci oz. njihovimi predstavniki
 • politika VZD je na voljo zainteresiranim strankam,
 • politika VZD se periodično pregleduje.

Osnovna načela politike kakovosti so:

 • pri opredelitvi in nadaljnjem razvijanju politike kakovosti se vodstvo ravna po glavnem cilju to je celovito obvladovanje kakovosti, kar pomeni kakovostno obvladovanje storitev, dobra poklicna praksa, napredovanje zavoda, doseganje izboljšav in vodilnega položaja na trgu ob upoštevanju dejstva, da omogoča sodelavcem identifikacijo s politiko kakovosti,
 • pozornost se usmerja predvsem h konkretnim izhodiščem kot so izpolnjevanje zahtev, potreb, želja in pričakovanj odjemalcev ter biti boljši oziroma kakovostnejši od konkurence,
 • politika kakovosti v zavodu je konkretno usmerjena v izboljšanje kakovosti storitev in izhajajočih proizvodov ter zniževanju stroškov poslovanja.

Osnovna načela okoljske politike

Vodstvo zavoda je opredelilo okoljsko politiko z namenom obvladovanja in nenehnega izboljševanja vplivov svojih storitev in proizvodov na okolje. Okoljska politika določa temeljna načela za obvladovanje tistih okoljskih vidikov, ki jih zavod lahko obvladuje in na njih vpliva.

Vodstvo zavoda se obvezuje za dosledno izvajanje okoljske politike z izpolnjevanjem opredeljenih okvirnih in izvedbenih okoljskih ciljev. Osnovna načela okoljske politike so:

Osnovna načela politike varnosti in zdravja pri delu

Vodstvo zavoda je opredelilo politiko varnosti in zdravja pri delu z namenom preprečevanja poškodb pri delu in zdravstvenih okvar in k nenehnemu izboljševanju stanja, obvladovanja in preprečevanja tveganj varnosti in zdravja delavcev pri opravljanju del v poslovnih procesih zavoda ter pri izvajanju del na aktualnih deloviščih zavoda. Osnovna načela politike varnosti in zdravja pri delu so:

 • izvajati in izboljševati sistem varstva pred sevanji pri delu z namenom preprečevanja tveganj varstva pred sevanji, poznavanje politike varstva pred sevanji vseh, ki delajo v nadzorovanih področjih,
 • vplivati na dvig zavesti o varstvu pred sevanji z ustreznimi oblikami dokumentiranja, informiranja in usposabljanja vseh delavcev,
 • politika varstva pred sevanji je na voljo zainteresiranim strankam,
 • politika varstva pred sevanji se periodično pregleduje.

Skip to content