Poklicna gasilska enota Krško

Informacije javnega značaja

1.Osnovni podatki
Naziv in sedež javnega zavoda:

JAVNI ZAVOD POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO
Tovarniška ulica 19
8270 KRŠKO

Odgovorna uradna oseba: Aleš Stopar, direktor

Telefon: 07/488 05 20
Elektronska pošta: pge-krsko@siol.net
Spletni naslov: https://www.pge-krsko.si

Datum prve objave kataloga: 12.09.2014

2.Splošni podatki o zavodu

a) Dejavnost zavoda:

O 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah:

 • Gašenje in omejevanje širjenja požarov
 • Reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi
 • Reševanje ob nesrečah v cestnem prometu
 • Tehnično reševanje ljudi in živali
 • Tehnično reševanje premoženja ob požarih in drugih nezgodah
 • Tehnično pomoč ob nezgodah
 • Začetno omejevanje škode ob ekoloških nezgodah
 • Reševanje ob nesrečah na vodotokih
 • Uporaba gasilske opreme v druge namene
 • Požarno preventivno dejavnost
 • Požarno varovanje
 • Pomoč pri požarnovarnostnem usposabljanju
 • Opravljanje požarne straže
 • Izdelava ocene požarne ogroženosti
 • Svetovanje o zadevah s svojega delovnega področja
 • Vzdrževanje svojih objektov in opreme
 • Stalno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje svojih delavcev.

M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje:

 • Vzdrževanje in polnjenje gasilnikov in izolirnih dihalnih aparatov
 • Servisiranje gasilske opreme drugim
 • Meritve in redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja
 • Preizkušanje gasilno-tehničnih sredstev

G47.789 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

 • Prodaja specializirane gasilske opreme

P85.590 Drugo izobraževanje

 • Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom in varstvo pri delu
 • Usposabljanje odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom in
  varstva pri delu.

M71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje

E38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki

G68.200 oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin

b) Organi zavoda

(1) Direktor

Delo zavoda vodi direktor, ki predstavlja in zastopa zavod neomejeno, organizira, vodi in usklajuje delo zavoda, določa poslovno politiko, ukrepe za njeno izvajanje, pripravlja programe dela in razvoja zavoda ter odgovarja za zakonitost dela zavoda..

Direktor zavoda je za svoje delo ter za delo in poslovanje zavoda odgovoren Svetu zavoda in ustanoviteljici

Direktorja zavoda imenuje Svet zavoda ob predhodnem soglasju ustanoviteljice in na podlagi javnega razpisa.

(2) Svet zavoda

Organ upravljanja javnega zavoda je Svet zavoda. Svet zavoda ima 8 članov, od katerih imenuje tri predstavnike ustanovitelj, dva predstavnika izvolijo delavci PGE Krško in po enega predstavnika delegira vsak od treh največjih uporabnikov storitev PGE Krško.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet občine Krško, predstavnika delavcev volijo delavci zavoda na tajnih volitvah.
Za uporabnike iz prvega odstavka tega člena se šteje uporabnik, ki ima sklenjeno pogodbo s PGE Krško o rednem zagotavljanju javne gasilske službe za obdobje petih let.

3.Podatki o organizaciji in delovnem področju zavoda
Delo zavoda je organizirano po področjih dela v notranjih organizacijskih službah in enotah:
• operativno reševalna služba (operativa),
• preventivna in razvojna služba (preventiva in
• splošna služba.

a) Kratek opis delovnega področja javnega zavoda
Operativna reševalna služba
V okviru nalog zaščite, reševanja in pomoči opravlja operativne naloge gasilstva (gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, zaščito in reševanje ljudi, živali in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, požarne straže ter druge splošne reševalne naloge kot tudi preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom) ter strokovno usposabljanje in urjenje.
Delavci operativne gasilske službe opravljajo v času, ko ni intervencij ali usposabljanj, vzdrževalna dela ter pri tem uporabljajo znanje svojega osnovnega poklica in dodatna z delom pridobljena znanja, ki jih zahteva delovni proces.

Preventivna služba
Načrtuje in organizira usposabljanje in urjenje gasilcev, opravlja strokovne naloge varstva pri delu in uvaja novosti gasilske stroke.
Delavci preventivne službe opravljajo požarno preventivno dejavnost, izdelujejo požarne rede in požarne načrte, uvajajo novosti gasilske stroke, sodelujejo z inšpekcijskimi službami, koordinirajo dela v zvezi s požarnim varovanjem objektov, izvajajo storitve gasilskega servisa in preizkušanja hidrantnih omrežij.

Splošna služba
Opravlja upravno pravna opravila, strokovne naloge na splošnem, kadrovskem in pravnem področju, tajniška in administrativna opravila, pisarniško poslovanje, vodenje arhiva, skrb nad načrtom integritete,..
Zagotavlja računalniško podporo (vodenje in koordiniranje nabave računalniške in programske opreme, organiziranje in vzpostavljanje izgradnje enotnega informacijskega sistema ter zagotavljanje njegovega delovanja) in pomoč uporabnikom računalniške in programske opreme
V okviru računovodstva opravlja finančna, računovodska in knjigovodska dela.

b) Organigram (priloga)

4.Politika zavoda
Politika do vseh sistemov vodenja, je zavodu primerna in vključuje zavezanost za izpolnjevanje zahtev na področju kakovosti, okolja, varnosti in zdravja pri delu ter nenehnemu izboljševanju uspešnosti sistemov vodenja zavoda.
Vodstvo redno preverja politiko in cilje in jo po potrebi ob večjih spremembah (zavod, kadri, oprema, novi posli, objekti …) prilagaja.
Vzpostavljanje politike kakovosti, okoljske politike, politike varnosti in zdravja pri delu in politike varstva pred sevanji

Osnovna načela politike kakovosti so:

 • pri opredelitvi in nadaljnjem razvijanju politike kakovosti se vodstvo ravna po glavnem cilju to je celovito obvladovanje kakovosti, kar pomeni kakovostno obvladovanje storitev, dobra poklicna praksa, napredovanje zavoda, doseganje izboljšav in vodilnega položaja na trgu ob upoštevanju dejstva, da omogoča sodelavcem identifikacijo s politiko kakovosti,
 • pozornost se usmerja predvsem h konkretnim izhodiščem kot so izpolnjevanje zahtev, potreb, želja in pričakovanj odjemalcev ter biti boljši oziroma kakovostnejši od konkurence,
 • politika kakovosti v zavodu je konkretno usmerjena v izboljšanje kakovosti storitev in izhajajočih proizvodov ter zniževanju stroškov poslovanja.

Osnovna načela okoljske politike
Vodstvo zavoda je opredelilo okoljsko politiko z namenom obvladovanja in nenehnega izboljševanja vplivov svojih storitev in proizvodov na okolje. Okoljska politika določa temeljna načela za obvladovanje tistih okoljskih vidikov, ki jih zavod lahko obvladuje in na njih vpliva.

Vodstvo zavoda se obvezuje za dosledno izvajanje okoljske politike z izpolnjevanjem opredeljenih okvirnih in izvedbenih okoljskih ciljev. Osnovna načela okoljske politike so:

 • izvajati in izboljševati sistema ravnanja z okoljem z namenom preprečevanja onesnaževanja okolja, racionalni porabi naravnih in energetskih virov, predvsem pa zmanjševanju škodljivih okoljskih vplivov na zaposlene,
 • ob načrtovanju in realizaciji storitev prepoznavati, upoštevati in izpolnjevati vse zakonske zahteve, zahteve standardov, tehnične predpise, zahteve povezane z okoljskimi vidiki in veljavna določila, ki se nanašajo na varovanje okolja,
 • z ustreznimi oblikami informiranja in usposabljanja vseh zaposlenih vplivati na dvig zavesti o varovanju okolja in lastnega zdravja.
 • politika SRO je na voljo zainteresiranim strankam,
 • politika SRO se periodično pregleduje.

Osnovna načela politike varnosti in zdravja pri delu
Vodstvo zavoda je opredelilo politiko varnosti in zdravja pri delu z namenom preprečevanja poškodb pri delu in zdravstvenih okvar in k nenehnemu izboljševanju stanja, obvladovanja in preprečevanja tveganj varnosti in zdravja delavcev pri opravljanju del v poslovnih procesih zavoda ter pri izvajanju del na aktualnih deloviščih zavoda. Osnovna načela politike varnosti in zdravja pri delu so:

 • izvajati in izboljševati sistem varnosti in zdravja pri delu z namenom odpravljanja nevarnosti in preprečevanja tveganj varnosti in zdravja delavcev,
 • izboljševati zavedanje obveznosti na področju VZD zaposlenih in tistih, ki delajo pod nadzorom zavoda,
 • izvajati dela brez poškodb, incidentov in dogodkov, ki bi lahko privedli do poškodb,
 • zmanjševati psihične in senzorne obremenitve z namenom boljšega počutja delavcev,
 • povečevati dvig zavesti o varnosti pri delu in lastnega zdravja,
 • spoštovati zakonske in regulatorne obveznosti, zahteve standardov, tehnične predpise in druge zahteve povezane z varstvom in zdravjem pri delu
 • izvajati posvetovanja in sodelovati z delavci oz. njihovimi predstavniki
 • politika VZD je na voljo zainteresiranim strankam,
 • politika VZD se periodično pregleduje.

Osnovna načela politike varstva pred sevanji
Vodstvo podjetja je opredelilo politiko varstva pred sevanji z namenom preprečevanja prekomerne izpostavljenosti sevanju pri delu. Osnovna načela politike varstva pred sevanji so:

 • izvajati in izboljševati sistem varstva pred sevanji pri delu z namenom preprečevanja tveganj varstva pred sevanji,
 • poznavanje politike varstva pred sevanji vseh, ki delajo v nadzorovanih področjih,
 • vplivati na dvig zavesti o varstvu pred sevanji z ustreznimi oblikami dokumentiranja, informiranja in usposabljanja vseh delavcev,
 • politika varstva pred sevanji je na voljo zainteresiranim strankam,
 • politika varstva pred sevanji se periodično pregleduje.

5.Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Aleš Stopar, direktor
Tel.: 07 488 05 24
E-pošta: stopar.ales@pge-krsko.si

6.Seznami Informacij javnega značaja:
a) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja zavoda:
• Zakon o zavodih: (Ur. l. RS št. 12/91, 45/I/94 – odl.US, 8/96, 31/00, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP);
• Zakon o varstvu pred požarom: (Ur. l. RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ);
• Zakon o gasilstvu: (Ur. l. RS št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo);
• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami: (Ur. l. RS št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg);
• Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16);
• Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Krško (Ur. l. RS, št. 09/10);
• Statut Poklicne gasilske enote Krško z dne 6.6.2017;
• Odlok o organiziranju javnega zavoda Poklicne gasilske enote Krško (Ur.l. RS št. 24/91, 92/99, 22/00, 75/00, 41/09 in15/17);
• Zakon o varstvu pred utopitvami, (Ur. l. RS št.: 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11);
• Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, (Ur. l. RS št. 44/02);
• Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16)

b) Seznam programskih in strateških dokumentov pomembnih za delovanje zavoda:

• Načrt zaščite in reševanja PGE Krško ob naravnih in drugih nesrečah na področju občine Krško in regije Posavje;
• Načrt zaščite in reševanja v primeru nesreč z nevarnimi snovmi;
• Program dela JZ PGE Krško;
• Interni splošni akti:

 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest JZ PGE Krško;
 • Pravilnik o delovnih razmerjih delavcev JZ PGE Krško;
 • Hišni red v PGE Krško:
 • Pravila za opravljanje službe v PGE Krško;
 • Pravilnik o razporeditvi delovnega časa v PGE Krško;
 • Pravilnik o napredovanju delavcev PGE Krško v plačne razrede;
 • Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju delavcev PGE Krško;
 • Pravilnik o preventivnih zdravniških pregledih delavcev PGE Krško;
 • Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in uživanja narkotičnih sredstev;
 • Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu;
 • Pravilnik o počitniški dejavnosti JZ PGE Krško;
 • Pravilnik o delovnih priznanjih JZ PGE Krško;
 • Pravilnik o računovodstvu;
 • Pravilnik o plačah in drugih prejemkih delavcev PGE Krško;
 • Pravilnik o službeni obleki, oznakah, činih, opremi ter izkaznici v PGE Krško;
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v JZ PGE Krško;
 • Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju ključev v PGE Krško;
 • Pravilnik o uporabi računalniške opreme v PGE Krško;
 • Navodilo o uporabi in vzdrževanju službenih vozil JZ PGE Krško;
  c) Seznam javnih evidenc s katerimi zavod razpolaga:

Register zbirk osebnih podatkov objavljene na spletni strani informacijskega pooblaščenca.

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/

d) Objave in razpisne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila:
Trenutno ni aktualnih objav.
e) Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi zavod: /

f) Druge informacije javnega značaja: /

7.Opis dostopa do posameznih sklopov

Dostop preko spleta: Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh Poklicne gasilske enote Krško: https://www.pge-krsko.si .

Fizični dostop: Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na sedežu Poklicne gasilske enote Krško, Tovarniška ulica 19, Krško v času od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro.

Stroški:
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 24/16)

8.Seznam najpogosteje zahtevanih informacij (oz. tematskih sklopov) javnega značaja: /

Skip to content