POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO

Spust iz višin
Potrebna izjemna pripravljenost
Skrb za okolje
Čistilna akcija ribnika
Kolesarska ekipa
Aktivno udeleževanje kolesarskih tras
Polno razvit požar
Izjemno visoke temperature
Potapljaška enota
Izvajanje rednih potopov
Požar avtomobila
Strokovno gašenje gorečega avtomobila
Obvezna vsakodnevna usposabljanja
Zagotavljanje visoke usposobljenosti
Oseba v zaledenelem ribniku
Strokoven izvlek osebe
Vrvna tehnika
Reševanje iz težko dostopnih globin
slbghrnlenfrdehuitnoplruessv

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki
Naziv in sedež javnega zavoda:

JAVNI ZAVOD POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO
Tovarniška ulica 19
8270 KRŠKO

Odgovorna uradna oseba: Aleš Stopar, direktor

Telefon: 07/488 05 20
Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Spletni naslov: http://www.pge-krsko.si

Datum prve objave kataloga: 12.09.2014

2. Splošni podatki o zavodu

a) Dejavnost zavoda:

O 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah:
- Gašenje in omejevanje širjenja požarov
- Reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi
- Reševanje ob nesrečah v cestnem prometu
- Tehnično reševanje ljudi in živali
- Tehnično reševanje premoženja ob požarih in drugih nezgodah
- Tehnično pomoč ob nezgodah
- Začetno omejevanje škode ob ekoloških nezgodah
- Reševanje ob nesrečah na vodotokih
- Uporaba gasilske opreme v druge namene
- Požarno preventivno dejavnost
- Požarno varovanje
- Pomoč pri požarnovarnostnem usposabljanju
- Opravljanje požarne straže
- Izdelava ocene požarne ogroženosti
- Svetovanje o zadevah s svojega delovnega področja
- Vzdrževanje svojih objektov in opreme
- Stalno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje svojih delavcev.

M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje:

- Vzdrževanje in polnjenje gasilnikov in izolirnih dihalnih aparatov
- Servisiranje gasilske opreme drugim
- Meritve in redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja
- Preizkušanje gasilno-tehničnih sredstev

G47.789 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- Prodaja specializirane gasilske opreme

P85.590 Drugo izobraževanje
- Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom in varstvo pri delu
- Usposabljanje odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom in
varstva pri delu.

M71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje

E38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki

G68.200 oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin

b) Organi zavoda

(1) Direktor

Delo zavoda vodi direktor, ki predstavlja in zastopa zavod neomejeno, organizira, vodi in usklajuje delo zavoda, določa poslovno politiko, ukrepe za njeno izvajanje, pripravlja programe dela in razvoja zavoda ter odgovarja za zakonitost dela zavoda..

Direktor zavoda je za svoje delo ter za delo in poslovanje zavoda odgovoren Svetu zavoda in ustanoviteljici

Direktorja zavoda imenuje Svet zavoda ob predhodnem soglasju ustanoviteljice in na podlagi javnega razpisa.


(2) Svet zavoda

Organ upravljanja javnega zavoda je Svet zavoda. Svet zavoda ima 8 članov, od katerih imenuje tri predstavnike ustanovitelj, dva predstavnika izvolijo delavci PGE Krško in po enega predstavnika delegira vsak od treh največjih uporabnikov storitev PGE Krško.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet občine Krško, predstavnika delavcev volijo delavci zavoda na tajnih volitvah.
Za uporabnike iz prvega odstavka tega člena se šteje uporabnik, ki ima sklenjeno pogodbo s PGE Krško o rednem zagotavljanju javne gasilske službe za obdobje petih let.

Preberite več ...

Izpostavljeni prispevki