Poklicna gasilska enota Krško

PGE Krško

Poklicna gasilska enota Krško je skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč kategorizirana kot poklicna gasilska enota VI. kategorije. Opravlja preventivne in operativne naloge varstva pred požarom,  naloge zaščite in reševanja ljudi, živali in premoženja ob požarih in drugih naravnih nesrečah na območju občine Krško. Poklicna gasilska enota Krško je tudi enota širšega pomena (GEŠP), ki na osnovi pogodbe z URSZR opravlja  naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi,  industrijskih nesrečah, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu in ob nesrečah na stoječih in tekočih vodah, ki so javno dobro, s katerim upravlja država. Svojo dejavnost opravlja tudi na območju občin Brežice in Kostanjevica na Krki.

V okviru preventivno servisne dejavnosti in z razpoložljivimi kapacitetami, izvaja enota tudi dejavnosti, povezane s požarno varnostjo, za katere je registrirana. Na trgu ustvarja 80% vseh prihodkov, kar predstavlja večinski del prihodkov zavoda in s tem razbremenjuje proračun ustanovitelja Občine Krško.

PGE Krško interventno pripravljenost in opravljanje svoje dejavnosti pri poslovnih partnerjih zagotavlja s:

-Pogodbo z gospodarstvom o izvajanju preventivnega in intervencijskega požarnega varovanja (NEK, VIPAP Videm, TEB, in drugimi…)

-Pogodbo z Upravo RS za zaščito in reševanje o izvajanju reševanja v cestno prometnih nesrečah in nesrečah z nevarnimi snovmi.

-Zagotavlja 24-urno stalno pripravljenost  treh zaposlenih na domu z možnostjo vpoklica.

Dopolnilne dejavnosti PGE Krško so:

-servis in vzdrževanje gasilnikov  za pogodbene in ostale stranke (letno preko 7.000 pregledov in servisov gasilnikov),

-vzdrževanje izolirnih dihalnih aparatov za lastne potrebe,NEK, VIPAP Krško in za gasilske zveze in društva iz Posavja, ter za ostale naročnike,

-nadzor hidrantnega omrežja (letno preko 1200),

-požarno varovanje na prireditvah po naročilu,

-požarno varovanje objektov za naročnike (INFRANET),

-oskrba s pitno vodo za romska naselja  in  za občane ob sušnih obdobjih,

-izvajanje preventivnih nalog in usposabljanja za evakuacijo in izvajanje ukrepov varstva pred požari po naročilu,

-opravljanje negasilskih del z gasilsko tehniko – po naročilu,

-delo potapljačev po naročilu,

-opravljanje potapljaško reševalnih nalog in določenih potapljaških del.

Organizacija in kadri

Zavod je notranje organiziran skladno s področji dela in sicer: 

Glede na potrebe se zagotavlja stalna možnost vpoklica iz pripravljenosti na domu – trije gasilci – tehnični reševalci,  po potrebi do 30 gasilcev – tehničnih reševalcev, vodij izmen ter namestnikov in vodstva PGE.

Zavod zaposluje naslednje število oseb glede na delovno mesto in stopnjo izobrazbe

Število zaposlenih po ravneh izobrazbe na dan 01.01.2023


Pregled intervencij

Poklicna gasilska enota Krško danes predstavlja udarno silo v gasilstvu v občini Krško in širše v Posavju. Posredujemo v vseh primerih požarov, v vseh prometnih nesrečah na področju občin Krško, Brežice in Kostanjevica na Krki, kjer je potrebna naša pomoč.
Takšnih nesreč je v zadnjih letih povprečno 180 letno, njihovo število pa se povečuje.
Posredujemo tudi v primerih nesreč z nevarnimi snovmi in ekoloških nesreč, tako v industriji, kakor v gospodinjstvih, pa tudi v prometu (železnice, ceste). Statistika govori o povprečno 22 takšnih intervencijah letno.
Področje našega delovanja je tudi pomoč ob naravnih in drugih raznovrstnih nesrečah in stiskah, ki jih imajo občani.

Število opravljenih intervencij glede na vrsto v letih 2021 – 2022

V PGE vlagamo mnogo naporov tudi v preventivno delovanje, ko s preventivnimi pregledi v industriji in javnih objektih opozarjamo na možnost nastanka požara in z izvajanjem požarnih straž ob vseh “vročih” delih ob vzdrževanju (varjenja, brušenja, itd.), preprečujemo nastanek požara ali druge nesreče (ekološke). Takšnih aktivnosti v vsakem letu naštejemo preko 1000.
Vse te aktivnosti so usmerjene k enemu samemu cilju, to pa je, zmanjšati možnost nastanka požara ali druge nesreče in preprečiti nastajanje škode, čeprav se je potrebno zavedati, da ni mogoče v celoti preprečiti in odpraviti vse nevarnosti.

Število opravljenih preventivnih pregledov in požarnih straž v letih 2021 – 2022

Poklicna gasilska enota Krško je v številnih uspešnih intervencijah dokazala, da si požarne varnosti in varnosti nasploh v občini Krško pa tudi širše, brez nje skoraj ni mogoče predstavljati. Pogojev za uspešnost pa je več.
Na prvem mestu so prav gotovo zaposleni, ki s svojim znanjem in usposobljenostjo, nemalokrat pa tudi pogumom, priskočijo na pomoč tam, kjer je potrebno. Vseh skupaj je trenutno zaposlenih 48 operativcev.
Drugi, nujno potrebni pogoj pa so materialno tehnična sredstva. V to štejemo tako vozila, orodja in naprave za reševanje, osebno in skupno zaščitno opremo in sredstva za gašenje (penila, prah) in reševanje (absorbenti).
PGE je v zadnjem desetletju vlagala velika sredstva v posodobitev tako vozil, kakor tudi ostale opreme.
Rezultati izvajanja posodabljanja so vidni, saj se je vozni park v zadnjih letih močno posodobil. Takšno posodabljanje je bilo mogoče samo ob tesnem sodelovanju lokalne skupnosti in gospodarstva, ki podpiralo usmeritev posodabljanja in se zavedalo, da je lahko samo kvalitetno opremljeno in vrhunsko usposobljeno ter visoko motivirano moštvo garant za uspešno reševanje v najtežjih nesrečah.

Pomembnejša oprema in naprave