POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO

Potapljaška enota
Izvajanje rednih potopov
Vrvna tehnika
Reševanje iz težko dostopnih globin
Obvezna vsakodnevna usposabljanja
Zagotavljanje visoke usposobljenosti
Skrb za okolje
Čistilna akcija ribnika
Požar avtomobila
Strokovno gašenje gorečega avtomobila
Oseba v zaledenelem ribniku
Strokoven izvlek osebe
Polno razvit požar
Izjemno visoke temperature
Kolesarska ekipa
Aktivno udeleževanje kolesarskih tras
Spust iz višin
Potrebna izjemna pripravljenost
slbghrnlenfrdehuitnoplruessv

Operativa

Operativa

 

Intervencijska pripravljenost enote se zagotavlja s stalno (neprekinjeno – 24 urno) gasilsko–reševalno službo v:
~ objektu PGE, Tovarniška 19, Krško – najmanj 6 gasilcev tehničnih reševalcev
~ objektu NE Krško (stalna posadka dveh oziroma po potrebi treh gasilcev – tehničnih reševalcev in vodje izmene)
~ objektu TE Brestanica (stalna posadka eden oziroma po potrebi dva gasilca – tehnična reševalca)
~Stalno pripravljenostjo zaposlenih na domu z možnostjo vpoklica z:
- GSM telefoni z računalniškim programom vpoklica (53 imetnikov)
- Telefoni Telekom (dopolnitev)

Stalno razpoložljivostjo materialno tehničnih sredstev (vozil in drugih MTS) in opreme, ki se zagotavlja z rednim vzdrževanjem vozil in drugih MTS v enoti in pri pooblaščenih vzdrževalcih. Enota je pripravljena za hiter vpoklic in izvajanje nalog (intervencij), tudi več hkrati. Ob vsaki intervenciji se takoj vpokliče potrebno število gasilcev, tako da je v enoti vedno prisotna skupina v pripravljenosti, poleg skupine, ki izvaja intervencijo oziroma se skupina na intervenciji dopolnjuje in po potrebi zamenja z ustreznim številom gasilcem – tehničnim reševalcem.

Za potrebe ustanovitelja – Občine Krško Javni zavod Poklicna gasilska enota Krško izvaja naloge na področju zaščite in reševanja in tudi druge naloge za potrebe lokalne skupnosti v obsegu, ki ga določa Odlok o ustanovitvi, Načrti s področja zaščite in reševanja Občine Krško in pogodbe ustanoviteljem (zagotavljanje vode in podobno).

Pri izvajanju teh nalog se aktivno povezujemo z Občinsko gasilsko zvezo Krško in preko nje z prostovoljnimi gasilskimi društvi, z Štabom Civilne zaščite Občine Krško in ostalimi strukturami s področja zaščite in reševanja v Občini Krško in regije Posavja. Bistveni poudarek pri delu je izobraževanje in funkcionalno usposabljanje tako v enoti kakor v vseh drugih organiziranih oblikah izobraževanja, usposabljanja in urjenja, s ciljem še kvalitetnejšega izvajanja nalog javne gasilske službe, tako v preventivnih aktivnostih, predvsem pa pri operativnih – intervencijskih nalogah.

Izvajanje nalog zaščite in reševanja širšega pomena v skladu s pogodbo, ki jo imamo sklenjeno z Ministrstvom za obrambo, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, opravljamo naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu in nesrečah na tekočih in stoječih vodah. Navedene naloge opravljamo na področju občine Krško in Občine Brežice. Za izvajanje teh nalog zagotavljamo stalno pripravljenost gasilcev – tehničnih reševalcev in opreme v skladu z kriteriji, ki jih določi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Pri izvajanju teh nalog uporabljamo sistem sredstev zvez ZARE. Skrbimo za kontinuirano opremljanje enote z reševalno opremo ter za njeno vzdrževanje in obnavljanje, ter za strokovno usposobljenost gasilcev – tehničnih reševalcev za izvajanje nalog, ki so predmet te pogodbe.

Ostale redne dejavnosti enote so:
~ servis in vzdrževanje gasilnikov za pogodbene in ostale stranke (letno preko 6.000 pregledov in servisov gasilnikov)
~ vzdrževanje izolirnih dihalnih aparatov za lastne potrebe in za pogodbenike
~ nadzor hidrantnega omrežja (preko 1000 nadzorov/letno)
~ požarno varovanje na prireditvah po naročilu
~ požarno varovanje objektov za naročnike 
~ oskrba s pitno vodo za potrebe občine Krško 
~ izvajanje preventivnih nalog in usposabljanje za izvajanje ukrepov varstva pred požari po naročilu 
~ občasno protipožarno varovanje na letališču Cerklje za potrebe SV in drugih naročnikov (NATO,…)
~ opravljanje ostalih del z gasilsko tehniko – po naročilu
~ delo potapljačev - reševalcev na divjih vodah in varovanje prireditev ob vodi po naročilu

Poklicna gasilska enota Krško sodelovanje z organi in službami zaščite in reševanja v regiji Posavje in širše, pokriva tudi področja sosednjih občin v primeru nesreč v prometu in na področju nesreč z nevarnimi snovmi (po pogodbi z Ministrstvom za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje). Se je pa enota v preteklosti tudi že vključevala v primerih posebno težkih intervencij, kjer je pomagala predvsem z uporabo materialno tehničnih sredstev, s katerimi enote iz sosednjih občin ne razpolagajo.

Skratka Javni zavod poklicna gasilska enota Krško skrbi, da se s permanentnim izobraževanjem vsi gasilci tehnični reševalci lahko primerjajo z ostalimi enotami pri nas in v tujini. S tem pa tudi izpolnjujemo naš primarni cilj, ki je varnost občanov in občank v območju, ki ga pokrivamo in pa zadovoljstvo naših pogodbenih partnerjev, ki ga izkazujejo z obnovo pogodb. Zagotovimo lahko, da imajo vsi navedeni najboljšo možno storitev v osebju in tehniki.

Izpostavljeni prispevki