Poklicna gasilska enota Krško

Operativa

Intervencijska pripravljenost enote se zagotavlja s stalno (neprekinjeno – 24 urno) gasilsko–reševalno službo v:
~ objektu PGE, Tovarniška 19, Krško – najmanj 5 gasilcev tehničnih reševalcev
~ objektu NE Krško (stalna posadka dveh oziroma po potrebi treh gasilcev – tehničnih reševalcev in vodje izmene)
~ objektu TE Brestanica (stalna posadka eden oziroma po potrebi dva gasilca – tehnična reševalca)
~Stalno pripravljenostjo zaposlenih na domu z možnostjo vpoklica z:

  • GSM telefoni z računalniškim programom vpoklica (53 imetnikov)
  • Telefoni Telekom (dopolnitev)

Stalno razpoložljivostjo materialno tehničnih sredstev (vozil in drugih MTS) in opreme, ki se zagotavlja z rednim vzdrževanjem vozil in drugih MTS v enoti in pri pooblaščenih vzdrževalcih. Enota je pripravljena za hiter vpoklic in izvajanje nalog (intervencij), tudi več hkrati. Ob vsaki intervenciji se takoj vpokliče potrebno število gasilcev, tako da je v enoti vedno prisotna skupina v pripravljenosti, poleg skupine, ki izvaja intervencijo oziroma se skupina na intervenciji dopolnjuje in po potrebi zamenja z ustreznim številom gasilcem – tehničnim reševalcem.

Za potrebe ustanovitelja – Občine Krško Javni zavod Poklicna gasilska enota Krško izvaja naloge na področju zaščite in reševanja in tudi druge naloge za potrebe lokalne skupnosti v obsegu, ki ga določa Odlok o ustanovitvi, Načrti s področja zaščite in reševanja Občine Krško in pogodbe ustanoviteljem (zagotavljanje vode in podobno).

Pri izvajanju teh nalog se aktivno povezujemo z Občinsko gasilsko zvezo Krško in preko nje z prostovoljnimi gasilskimi društvi, z Štabom Civilne zaščite Občine Krško in ostalimi strukturami s področja zaščite in reševanja v Občini Krško in regije Posavja. Bistveni poudarek pri delu je izobraževanje in funkcionalno usposabljanje tako v enoti kakor v vseh drugih organiziranih oblikah izobraževanja, usposabljanja in urjenja, s ciljem še kvalitetnejšega izvajanja nalog javne gasilske službe, tako v preventivnih aktivnostih, predvsem pa pri operativnih – intervencijskih nalogah.

Izvajanje nalog zaščite in reševanja širšega pomena v skladu s pogodbo, ki jo imamo sklenjeno z Ministrstvom za obrambo, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, opravljamo naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu in nesrečah na tekočih in stoječih vodah. Navedene naloge opravljamo na področju občine Krško in Občine Brežice. Za izvajanje teh nalog zagotavljamo stalno pripravljenost gasilcev – tehničnih reševalcev in opreme v skladu z kriteriji, ki jih določi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Pri izvajanju teh nalog uporabljamo sistem sredstev zvez ZARE. Skrbimo za kontinuirano opremljanje enote z reševalno opremo ter za njeno vzdrževanje in obnavljanje, ter za strokovno usposobljenost gasilcev – tehničnih reševalcev za izvajanje nalog, ki so predmet te pogodbe.

Ostale redne dejavnosti enote so:
~ servis in vzdrževanje gasilnikov za pogodbene in ostale stranke (letno preko 6.000 pregledov in servisov gasilnikov)
~ vzdrževanje izolirnih dihalnih aparatov za lastne potrebe in za pogodbenike
~ nadzor hidrantnega omrežja (preko 1000 nadzorov/letno)
~ požarno varovanje na prireditvah po naročilu
~ požarno varovanje objektov za naročnike
~ oskrba s pitno vodo za potrebe občine Krško
~ izvajanje preventivnih nalog in usposabljanje za izvajanje ukrepov varstva pred požari po naročilu
~ občasno protipožarno varovanje na letališču Cerklje za potrebe SV in drugih naročnikov (NATO,…)
~ opravljanje ostalih del z gasilsko tehniko – po naročilu
~ delo potapljačev – reševalcev na divjih vodah in varovanje prireditev ob vodi po naročilu

Poklicna gasilska enota Krško sodelovanje z organi in službami zaščite in reševanja v regiji Posavje in širše, pokriva tudi področja sosednjih občin v primeru nesreč v prometu in na področju nesreč z nevarnimi snovmi (po pogodbi z Ministrstvom za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje). Se je pa enota v preteklosti tudi že vključevala v primerih posebno težkih intervencij, kjer je pomagala predvsem z uporabo materialno tehničnih sredstev, s katerimi enote iz sosednjih občin ne razpolagajo.

Skratka Javni zavod poklicna gasilska enota Krško skrbi, da se s permanentnim izobraževanjem vsi gasilci tehnični reševalci lahko primerjajo z ostalimi enotami pri nas in v tujini. S tem pa tudi izpolnjujemo naš primarni cilj, ki je varnost občanov in občank v območju, ki ga pokrivamo in pa zadovoljstvo naših pogodbenih partnerjev, ki ga izkazujejo z obnovo pogodb. Zagotovimo lahko, da imajo vsi navedeni najboljšo možno storitev v osebju in tehniki.

Skip to content