Poklicna gasilska enota Krško

POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO, Tovarniška ulica 19, KRŠKO

OBJAVLJA

 javni razpis za zasedbo petih prostih delovnih mest

KANDIDAT ZA GASILCA – m/ž

Kandidati za poklicnega gasilca morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnih programih za pridobitev srednje tehnične, oziroma srednje strokovne izobrazbe, uvrščene v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij,
 • znanje slovenskega jezika,
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni v kazenskem postopku in ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ter ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
 • psihofizična in zdravstvena sposobnost,
 • izpit za voznika »B« kategorije.

Zaželeno:

 • vozniški izpit C in E kategorije,
 • bivališče v bližini sedeža PGE Krško,
 • 1 leto delovnih izkušenj v svojem  poklicu,
 • osnovna znanja za delo z računalnikom.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo opravljali preizkus fizične zmogljivosti.

Test fizičnih sposobnosti obsega:

 • Cooperjev test – 2400 m teka v največ 11 minutah;
 • Dvigovanje 25 kg bremena iz počepa – min. 20 ponovitev v 1 minuti;
 • Sklece – min. 25 ponovitev v 1 minuti;
 • Dvigovanje trupa – min. 30 ponovitev v 1 minuti;
 • Dvig iz vese – min. 5 ponovitev;
 • Plavanje na 200 m (dokazati znanje plavanja);
 • Skok v daljino z mesta (najmanj 160 cm)
 • Test spretnosti v gasilski opremi (ocena spretnosti – ni izločitven pogoj)
 • Test ročnih spretnosti (ocena spretnosti – ni izločitven pogoj)

Uspešno opravljeno testiranje bo pogoj za nadaljevanje postopka izbire kandidatov.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 2 mesecev, z možnostjo podaljšanja. V primeru podaljšanja pogodbe, se kandidate napoti na dopolnilno izobraževanje za pridobitev poklica gasilec, ki se bo pričelo januarja 2024.

Po uspešno zaključenem izobraževanju se s kandidati sklene delovno razmerje za nedoločen čas.

Prijava mora vsebovati:

 1. Kratek življenjepis, ki naj vsebuje tudi dodatna znanja in kompetence;
  1. Potrdilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe: potrdilo o opravljeni poklicni maturi;
  1. Izjavo kandidata, da:

– je državljan Republike Slovenije,

– obvlada slovenski jezik,

– ima opravljen vozniški izpit B kategorije;

 • Potrdila iz kazenskih evidenc:

 – potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo se pridobi na Ministrstvu za pravosodje), ki ne sme biti starejše od enega meseca,

– potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (potrdilo se pridobi na vsakem okrajnem ali okrožnem sodišču), ki ne sme biti starejše od enega meseca.

Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljejo po pošti v zaprti ovojnici, s pripisom: »ZA JAVNI RAZPIS – KANDIDAT ZA GASILCA« do 08.09.2023, na naslov: Poklicna gasilska enota Krško, Tovarniška ulica 19, 8270 Krško.

Upoštevane bodo le popolne vloge, prispele v predpisanem roku.

Kandidate bomo obvestili v 8 dneh po končanem postopku izbire, oziroma po sprejemu sklepa o izbiri.

Dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa:

Jasmina Salmič Moravac – tel. št.: 07 488 05 33, vsak delovnik med 8:00 in 9:00.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Datum: 25.08.2023

Skip to content