Poklicna gasilska enota Krško

Javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja javnega zavoda Poklicne gasilske enote Krško

Javna objava za zasedbo delovnega mesta: Direktor Javnega zavoda Poklicna gasilska enota Krško

Objavljeno na spletni strani PGE Krško: 02.3.2022

Datum dokumenta: 02.03.2022

Rok / aktualno do: 10.03.2022

Kategorija: Javni razpisi in natečaji

Številka: 2022-01/01

Svet javnega zavoda Poklicne gasilske enote Krško na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško (Uradni list RS, št. 15/2017, Odloka o spremembah Odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško (Uradni list RS, št. 65/2018), Statuta javnega zavoda Poklicne gasilske enote Krško in Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v JZ PGE Krško,

OBJAVLJA

 javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja javnega zavoda Poklicne gasilske enote Krško

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja), ima sedem let delovnih izkušenj oziroma specializacijo po visokošolski   strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) ali magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) in pet let delovnih izkušenj; Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe.
 • ima opravljeno izobraževanje po programu za poklicne gasilce, opravljeno usposabljanje za delo poveljnika poklicne gasilske enote, opravljen predpisan strokovni izpit za poveljnika in strokovni izpit za predstojnika gasilske enote, v skladu z zakonom, ki ureja področje gasilstva;
 • za direktorja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega dodatnega usposabljanja za to delo in strokovnih izpitov in jih opravi v roku skladno z določili predpisov, ki urejajo področje opravljanja strokovnih izpitov za poklicne gasilce. Do izpolnitve pogojev direktor za opravljanje operativnih nalog v gasilstvu pooblasti enega izmed zaposlenih javnih uslužbencev;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti;
 • strokovno poznavanje področij dela zavoda;
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • vozniški izpit B kategorije.

Zaželena znanja: vozniški izpit C kategorije, znanje angleškega jezika, delo z računalnikom (Word, Excel).

Okvirne pristojnosti in odgovornosti direktorja javnega zavoda so:

 • vodi poslovanje zavoda, usklajuje in organizira delovni proces v zavodu, predlaga Svetu zavoda poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje, izvršuje odločitve in sklepe, ki jih sprejema ustanoviteljica in Svet zavoda, pripravlja plane in programe dela in razvoja zavoda, Svetu zavoda  predlaga notranjo organizacijo in sistemizacijo zavoda, predlaga cenik storitev zavoda, odloča o izbiri prijavljenih kandidatov ter sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja, odloča o razporeditvi delavcev, skrbi za racionalno in učinkovito izkoriščanje delovnega časa, produktivnosti in ekonomičnosti poslovanja, skrbi za zakonitost dela zavoda, skrbi za pravilno materialno-finančno poslovanje zavoda, sodeluje pri izvajanju priprav zaščite in reševanja, odloča o pravicah in obveznostih iz delavnega razmerja na 1. stopnji odločanja, sprejema splošne in posamične akte v skladu z zakonodajo in statutom za katere ni pristojen Svet zavoda, razpisuje volitve predstavnikov delavcev zavoda v Svet zavoda, poroča Svetu zavoda in ustanoviteljici o delu zavoda in svojem delu.

Prijava kandidata mora vsebovati:

 1. Življenjepis z opisom dosedanje poklicne kariere, da nevede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil v dosedanji poslovni karieri.
 2. Dokazila s katerimi kandidat izkazuje znanja in pogoje, ki jih navaja v življenjepisu.
 3. Dokazilo glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
 4. Pisno izjavo kandidata, da bo predpisan strokovni izpit in usposabljanja opravil najkasneje v enem letu po nastopu dela, v kolikor teh pogojev ne izpolnjuje.
 5. Pisno izjavo kandidata o znanju uradnega (slovenskega) jezika;
 6. pisno izjavo kandidata, da:
 7. je državljan Republike Slovenije,
 8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 9. zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 10. pisno izjavo kandidata o zaželenem znanju: opravljenem vozniškem izpitu C kategorije (če ga kandidat ima), znanju angleškega jezika in računalniški pismenosti.
 11. pisno izjavo kandidata, da za namen tega postopka zaposlitve dovoljuje Svetu JZ PGE Krško pridobitev podatkov iz 6. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da izbrani kandidat s tem ne bo soglašal, mora sam predložiti ustrezna dokazila.
 • Kandidat za direktorja mora obvezno izdelati tudi program poslovnega in programskega razvoja zavoda oz. dejavnosti za mandatno obdobje.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata, ki znaša 4 leta, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih JZ PGE Krško, na naslovu Tovarniška ulica 19 v Krškem oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer zavod opravlja svoje naloge.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: Ne odpiraj »Javna objava: direktor JZ PGE Krško«, na naslov: Svet JZ PGE Krško, Tovarniška ulica 19, 8270 Krško,  in sicer najkasneje do 10.03.2022.

Upoštevane bodo le popolne vloge, posredovane s priporočeno pošto, prispele v predpisanem roku.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v tridesetih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa daje vsak delovnik med 10. in 11. uro ga. Jasmina Salmič na tel. št.: 07 488 05 33.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.                                                                               

 Svet JZ PGE Krško

Skip to content